Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
Menu

Algemene Voorwaarden Mantelaar B.V.

1.  Toepasselijkheid

​​1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Mantelaar B.V. (hierna: Mantelaar) en haar opdrachtgever(s), en op alle  natuurlijke  personen en rechtspersonen waarmee Mantelaar een overeenkomst sluit, respectievelijk zijn/hun rechtsopvolger(s), waaronder de zorgvragers en zorgverleners. Onder rechtsverhoudingen wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan alle offertes, verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend), waaronder ook aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten en, alle communicatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling).

1.2

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden geheel of ten dele ongeldig, nietig of onafdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Een ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling (of een gedeelte daarvan) zal worden vervangen door een geldige. De algemene voorwaarden liggen bij Mantelaar ter inzage en zijn tevens te raadplegen op de website van Mantelaar (www.mantelaar.nl).

2.  Opdrachten

2.1

Een opdracht tussen Mantelaar en een opdrachtgever komt tot stand door het verlenen van een opdracht door een opdrachtgever en het aanvaarden daarvan door Mantelaar. Alle opdrachten van Mantelaar worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Andere dan de opdrachtgever kunnen aan de opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.  

2.2

Offertes en (opdracht) overeenkomsten van Mantelaar zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle daartoe essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Mantelaar zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3.  Terbeschikkingstelling van informatie & persoonsgegevens

3.1

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten, gegevens en overige noodzakelijke informatie die Mantelaar nodig heeft voor het kunnen uitvoeren van de opdracht. Om adequaat te kunnen bemiddelen is het nodig dat Mantelaar de persoonsgegevens van opdrachtgever kan en mag verwerken. Hierbij geeft opdrachtgever Mantelaar toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken en bij een goede match te delen met de zorgvrager en of zorgverlener. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

4.  Inschakeling van derden

Het staat Mantelaar, na daartoe overleg te hebben gevoerd met opdrachtgever, vrij derden te betrekken bij de uitvoering van een opdracht. Het inschakelen van derden geschiedt uitsluitend door of namens opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen. Mantelaar is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inschakelen van een derde(n) en/of het uitoefenen van werkzaamheden van een ingeschakelde derde(n), behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Mantelaar. Wordt een derde ingeschakeld dan heeft Mantelaar het recht ook de eventuele voorwaarden van de derde aan de opdrachtgever tegen te werpen.

5.  Tarieven en kosten van de opdracht

Tenzij anders overeengekomen verricht Mantelaar haar werkzaamheden op uurtariefbasis ex BTW. Mantelaar is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Mantelaar heeft het recht daarbij aan de opdrachtgever een voorschot te vragen. Daarmee kunnen zowel honorarium als kosten worden verrekend.

6.  Betalingsvoorwaarden

6.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient volledige betaling van de facturen van Mantelaar te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Blijft tijdige betaling uit dan is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de datum van de algehele voldoening. In zo een geval is de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Mantelaar. Deze kosten bedragen 10% van de totale vordering (dus inclusief kosten en BTW), met een minimum van EUR 250.

6.2

Mantelaar is bevoegd om op elk moment haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleeft of redelijkerwijs te verwachten is dat de opdrachtgever deze niet zal naleven. Indien Mantelaar naar mening van de opdrachtgever een prestatie niet naar behoren heeft verricht, dient de opdrachtgever dat schriftelijk onder opgave van redenen te vermelden aan Mantelaar binnen 14 dagen na de datum dat de opdrachtgever dat gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het gestelde gebrek geen beroep meer kan doen.

7.  Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

7.1

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Mantelaar dit de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk na bekendwording hiervan, melden. Bij een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering, ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, zal Mantelaar de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

7.2

Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de reeds bestaande opdracht, kan Mantelaar een verzoek tot wijziging van een opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Een dergelijke weigering van Mantelaar staat aan de betalingsverplichting van opdrachtgever uit hoofde van de reeds overeengekomen opdracht jegens Mantelaar niet in de weg.

8.  Duur en afsluiting van de opdracht

8.1

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Mantelaar worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Mantelaar verkrijgt en de medewerking die door de opdrachtgever wordt verleend. Mantelaar kan niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De opdracht is afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.

8.2

Zowel Mantelaar als haar opdrachtgever zijn vrij een opdracht te beëindigen. Een beëindiging van de opdracht laat de verschuldigdheid van de gedeclareerde en nog te declareren werkzaamheden en eventuele kosten onverlet.

8.3

Niet tegenstaande hetgeen daarover in de wet is geregeld zijn zowel Mantelaar als haar opdrachtgever gerechtigd een opdracht zonder nadere ingebrekestelling, buiten rechte te ontbinden indien: a. aan een van hen surséance van betaling wordt verleend; of b. het faillissement van een der Partijen wordt aangevraagd of uitgesproken, danwel op de Opdrachtgever de Wet Schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; of c. conservatoir  of   executoriaal   beslag   wordt   gelegd   op   een   substantieel   deel   van het vermogen van een van beide Partijen en dit beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven.

9.  Geheimhouding

Mantelaar verklaart omtrent alles wat haar ter kennis komt ten aanzien van opdrachtgever en diens gezin geheimhouding te betrachten, behoudens voor zover Mantelaar aan het indicatieorgaan en/of op grond van de wet verplicht is aan derden mededelingen te doen en/of informatie te verstrekken.

10.  Aansprakelijkheid, verzekering & vrijwaring

10.1

Mantelaar is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de zijde van Opdrachtgever (al dan niet verband houdende met de arbeidsovereenkomst tussen de zorgvrager en de zorgverlener en/of de daarmee gemoeide werkzaamheden en/of het eindigen daarvan en/of gebruik van de Mantelapp door de gebruiker daarvan), behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Mantelaar. Enige aansprakelijkheid van Mantelaar is beperkt tot het bedrag dat in een dergelijk geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mantelaar wordt gedekt. Indien deze geen dekking biedt en/of geen bedrag wordt uitgekeerd dan is de schade beperkt tot een bedrag van EUR 10.000 (tienduizend euro) per gebeurtenis.

10.2

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat zij zich adequaat dient te verzekeren voor de activiteiten die verband houdt met de opdracht. De opdrachtgever is verplicht om al het redelijke te doen om schade, waarvoor Mantelaar aansprakelijk is, te beperken. Mantelaar is niet aansprakelijk voor schade die (i) niet wordt vergoed door een verzekering, terwijl dit wel het geval zou zijn geweest indien de opdrachtgever zich adequaat verzekerd had, zoals bedoeld in dit artikel, en (ii) is ontstaan of is toegenomen doordat de opdrachtgever zijn schadebeperkingsplicht niet in acht heeft genomen, zoals bedoeld in dit artikel.

10.3

Opdrachtgever is zich ervan bewust dat zij, met de door Mantelaar in zijn of haar opdracht bemiddelde natuurlijke personen een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 en verder BW zal aangaan. Mantelaar is daarbij nadrukkelijk geen partij. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om met de door Mantelaar bemiddelde natuurlijke personen (direct of indirect) een andere samenwerking aan te gaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mantelaar, zulks op straffe van een direct opeisbare, zonder nadere ingebrekestelling, boete van EUR 5.000 per overtreding voor iedere dag, of deel daarvan, dat Opdrachtgever daarmee in strijd handelt, zulks onverminderd het recht van Mantelaar om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te eisen.

10.4

De Opdrachtgever vrijwaart Mantelaar voor alle vorderingen van de zorgverlener, danwel de zorgvrager, en/of andere derden die verband houden met het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de zorgvrager en de zorgverlener en het eindigen daarvan (ongeacht de reden), waaronder ook maar niet beperkt tot vorderingen terzake (i) (staking van) salarisbetalingen, (ii) de transitievergoeding en/of (iii) andere (billijke) vergoedingen en/of (iv) (andere) vorderingen, al dan niet uit hoofde van artikel 7:658 BW en/of 7:611 BW en/of (v) vorderingen van de Belastingdienst en/of het UWV en/of andere derden die verband houden met het hebben bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de zorgvrager en de zorgverlener en/of het eindigen daarvan. Het voornoemde is behoudens voor zover dergelijke vorderingen het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Mantelaar.

11.  Afstand van recht

De opdrachtgever doet hierbij afstand van haar recht tot verrekening of opschorting. De opdrachtgever doet tevens afstand van zijn recht om conservatoir beslag te (doen) leggen (i) ten laste van Mantelaar of (ii) onder zichzelf indien daardoor enige betalingsverplichting aan Mantelaar wordt gefrustreerd.

12.  Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, geschillen over het bestaan daarvan of de geldigheid daarvan inbegrepen, en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg exclusief worden (dus met uitsluiting van andere fora) voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

U bevindt zich hier: